Všeobecné obchodné podmienky CK SKonline s.r.o.

1. Predmet všeobecných zmluvných podmienok 
Cestovná kancelária SKonline s.r.o. (ďalej "SKonline" ) zabezpečuje pre svojich klientov liečebné, rekondičné, turistické a iné rekreačné zájazdy a pobyty na Slovensku i v zahraničí. Všetky služby, ktoré zabezpečuje SKonline nájdete v propagačných materiáloch a na internetových stránkach SKonline alebo sú zostavené na základe individuálnej požiadavky klienta. Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované skupinou spoločností SKonline.

 

2. Účastníci zmluvného vzťahu

 

1. Zabezpečovateľ služieb - SKonline.

2. Objednávateľom pobytu a služieb (ďalej iba „klient“) môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.

3. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu (ubytovacieho poukazu, voucheru) obomi zmluvnými stranami ALEBO na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany klienta na účet SKonline.

4. Zmluva o obstaraní zájazdu = Ubytovací poukaz = Voucher.

 

3. Objednanie pobytu

 

Klient si môže objednať pobyt z internetových stránok alebo propagačných materiálov SKonline.

 

1. VÝBER PRODUKTU - klient si vyhľadá pobyt z ponuky SKonline na www.skonline.sk alebo weboch SKonline. Pokiaľ klient nenájde, čo hľadal alebo si nevie vybrať, stačí osloviť pracovníkov SKonline, ktorí budú klientovi plne k dispozícii, poradia a doporučia vhodný produkt, a vo všetkom sú klientovi napomocní.

2. PREDBEŽNÁ REZERVÁCIA - pokiaľ si klient vybral konkrétny produkt, vyplní rezervačný formulár na stránkach SKonline alebo skontaktuje pracovníkov SKonline a pokiaľ bude produkt voľný, urobí sa klientovi predbežná rezervácia (na hodinu, deň, týždeň - podľa možností). Klient uvedie všetky potrebné kontaktné dáta - meno, adresa, telefón, emailovú adresu a jeho požiadavka sa následne zaregistruje v systéme SKonline a vystaví sa mu predbežná rezervácia s popisom pobytu a celkovou cenovou kalkuláciou.

3. POTVRDENIE REZERVÁCIE - pokiaľ klient akceptuje predbežnú rezerváciu a potvrdí pobyt (osobne, email, telefonicky), bude mu zaslaný emailom ubytovací poukaz (voucher), ktorý musí do 3 dní podpísaný poslať naspäť SKonline (osobne, faxom, oscanovaný emailom) a do týždňa je povinný zaplatiť zálohu. Pokiaľ klient uhradí zálohu alebo plnú sumu za pobyt, nemusí posielať podpísaný ubytovací poukaz naspäť SKonline - platba pobytu je dostatočný prejav súhlasu klienta s rezerváciou pobytu.

4. OBJEDNANIE POBYTU - Klient si môže pobyt objednať:

 

 • priamo v pobočkách SKonline 
  MYJAVA - centrála, ČSA 434/29, 907 01 Myjava
  BRATISLAVA, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
 • na internetovej stránke: www.skonline.sk, e-mail: info@skonline.sk
 • mobilom na čísle + 421 (0)949 771 888, (0)905 986 199

   

4. Cena pobytu

 

Výsledná cena pobytu (služby) vychádza z požiadaviek klienta na pobyt, je uvedená v kalkulácii pobytu vo voucheri a je zostavená na základe aktuálneho cenníka SKonline. Výslednú cenu je možné meniť len so súhlasom klienta a SKonline z dôvodu zmeny legislatívnych a daňových predpisov (napríklad zvýšenie kúpeľného poplatku, zmena DPH), kurzových rozdielov (5% zmena kurzu) alebo z dôvodov tzv. "vyššej moci".

 

 

5. Platobné podmienky

 

1. Klient sa zaväzuje uhradiť objednané služby na účet SKonline. Platba za objednané služby bude pripísaná na účet obstarávateľa po vystavení voucheru (faktúry) klientovi a považuje sa za uhradenú v momente jej pripísania v prospech účtu SKonline.

2. Zálohovú platbu vo výške 20% z celkovej ceny pobytu (uvedenej v kalkulácii) je nutné uhradiť na účet SKonline do troch pracovných dní od vystavenia voucheru a pokiaľ nebude platba pripísaná na účet SKonline do 5 pracovných dní, rezervácia sa stornuje.

3. Zostávajúcich 80% je klient povinný uhradiť na účet SKonline najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt.

4. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy.

5. Pri úhrade platieb je nevyhnutné vždy uvádzať VARIABILNÝ SYMBOL kvôli identifikácii platby. Pri neuvedení variabilného symbolu môže prísť k neidentifikácii platby klienta a stornovaniu rezervácie.

6. Platby sa prevádzajú bankovým prevodom na číslo účtu SKonline.

7. Vo výnimočných prípadoch sa môžu dohodnúť individuálne platobné podmienky.

 

6. Stornopodmienky

 

1. Klient má kedykoľvek právo odstúpiť od zmluvy s SKonline bez udania dôvodu.

2. V prípade, že klient stornuje objednané služby (vždy len PÍSOMNOU FORMOU) v kratšom termíne ako 31 dní pred príchodom do kúpelov, má SKonline právo požadovať od klienta storno poplatky.

3. Stornovacia lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia (email, fax) o zrušení pobytu zo strany klienta A písomným potvrdením SKonline (email, fax), že storno pobytu prijala a eviduje. Potvrdenie storna slúži na ochranu SKonline v prípade, že vplyvom "vyššej moci" storno pobytu od klienta neobdrží (stratenie listu na pošte, nedoručený email alebo fax).

4. Všetky storno poplatky sa kalkulujú na základe celkových objednaných služieb a klient ich má povinnosť uhradiť do 21 dní na účet SKonline.

5. Storno poplatky musí klient uhradiť v každom prípade. Výnimkou je preukázateľná nehoda, ochorenie alebo smrť klienta potvrdené lekárskou správou (neplatí pre manipulačný stornopoplatok 10 EUR/osoba).

6. SKonline je oprávenené odpočítať storno poplatok z klientom zaplatenej zálohy za pobyt.

 

 • Storno poplatky
 • Stornovanie objednaných služieb klientom viac ako 31 dní pred príchodom - manipulačný stornopoplatok 10 EUR/osoba
 • stornovanie objednaných služieb klientom 30 až 21 dní pred príchodom - 20%
 • stornovanie objednaných služieb klientom 20 až 14 dní pred príchodom - 30%
 • stornovanie objednaných služieb klientom 13 až 7 dní pred príchodom - 50%
 • stornovanie objednaných služieb klientom 6 až 1 dní pred príchodom - 80%
 • stornovanie objednaných služieb klientom V DEŇ NÁSTUPU - 100%

7. V kúpeľoch Piešťany platia špeciálne stornopoplatky (link Stornopodmienky Piešťany)

STORNO POPLATKY SI ÚČTUJÚ UBYTOVATELIA A NIE SKONLINE

8. Zmena rezervácie - V prípade, že chce klient zmeniť alebo zrušiť rezerváciu uskutočnenú na jeho žiadosť, je povinný poslať túto zmenu/zrušenie SKonline písomne (e-mailom alebo faxom). Pod zmenou sa rozumie zmena počtu osôb alebo mien osôb, ktoré majú rezervované služby alebo zmena dátumu začiatku a/alebo konca čerpania služieb najneskôr 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb. Za zmenu rezervácie sa účtuje poplatok 10 EUR za zmenu. V prípade, že zmena rezervácie nie je možná a klienti kvôli tomu zruší potvrdenú rezerváciu platia hore  uvedené storno podmienky ako pri zrušení rezervácie.

7. Reklamácie

 

1. Reklamácie sa riadia platnými právnymi normami SR.

2. Klient má právo na reklamáciu pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite.

3. Akékoľvek reklamácie služieb v jednotlivých ubytovacích zariadeniach musia byť ohlásené bez zbytočného odkladu priamo poskytovatelovi služby alebo SKonline a musí byť o nich riadne spísaný reklamačný protokol. Žiadne ďalšie reklamácie nebudú akceptované.

4. Ak závada nebude na mieste odstránená, klient je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne, emailom, telefonicky, faxom) SKonline. O priebehu a výsledku reklamácie bude SKonline klienta informovať.

5. Reklamácia musí byť zaslaná (email, pošta, fax) najneskôr do 14 dní po skončení pobytu.

 

 

8. Práva a povinnosti

 

SKonline

 

1. Je povinné zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

2. Je povinné poskytnúť klientovi všetky informácie o rozsahu a kvalite dojednaných služieb týkajúce sa jeho pobytu a bez zbytočného odkladu informovať klienta o všetkých zmenách.

3. Je povinné na základe požiadavok klienta vybaviť klienta voucherom, v ktorom budú uvedené všetky detaily o rezervácií, kalkulácia i platobné podmienky.

4. Má právo žiadať od klienta uhradenie dohodnutej ceny za pobyt v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený vo voucheri.

5. Má právo stornovať pobyt pri neuhradení ceny do termínu splatnosti a následne žiadať od klienta úhradu stornopoplatkov.

 

Klient

 

1. Je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za objednané služby v dohodnutom termíne.

2. Je povinný poskytnúť SKonline všetky náležitosti potrebné k vystaveniu voucheru.

3. Je povinný pri liečebných pobytoch v kúpeľoch oboznámiť sa s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav.

4. Je povinný uhradiť na mieste v hotovosti využívanie služieb nad rámec uvedený vo voucheri.

5. Klient, ktorý bez zavinenia SKonline nečerpá všetky objednané a vopred zaplatené služby, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany SKonline.

6. Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade neskoršieho príchodu alebo skoršieho odchodu oproti vystavenému voucheru. Výnimku tvoria vážne dôvody (choroba, smrť v rodine, úraz, ...).

7. Klient ručí počas pobytu za všetky prípadné škody na obývanom objekte v rozsahu platných právnych noriem SR.

9. Ochrana osobných údajov

1. Zákazník (dotknutá osoba) v súlade s §11 zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov.

2. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne za účelom vybavenia objednávky zákazníka; zasielanie newslettera spoločnosti SKonline s.r.o.

3. Súhlas je udelený pre prevádzkovateľa: SKonline s.r.o., ČSA 434/29, 907 01 Myjava; IČO: 363 27 603.

4. Poskytované osobné údaje sú: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,  mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia.

5. Doba platnosti súhlasu je na obdobie vybavenia objednávky zákazníka a zasielania newslettera spoločnosti SKonline s.r.o.

6.  SKonline s.r.o. nebude poskytovať osobné údaje tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy poskytnutie vyplýva z platnej legislatívy.    Ďalej nebude zverejňovať, ani sprístupňovať osobné údaje, ani prenášať údaje do tretích krajín.

7. Ďalej má dotknutá osoba v súlade  ustanoveniami zákona  č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov právo vyžadovať aj:

 1. potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracovávané
 2. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 4. opravu, alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil;
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 7. blokovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
 8. na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

8. Dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne (faxom/elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu podanú žiadosť doručí písomne do 3 dní po podaní), alebo ústne formou zápisnice.

9. Dotknutá osoba pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú neoprávnene môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania.

10. Dotknutá osoba podľa §16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné zmluvné podmienky vstúpili do platnosti dňa 02.01.2016 a vzťahujú sa na produkty ponúkané SKonline.

2. Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

3. Klient dáva súhlas, aby jeho osobné údaje boli spracovávané v informačnom systéme a na marketingové účely SKonline na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

4. Akékoľvek zmeny môžu byť vykonané iba písomnou formou dohodou oboch zmluvných strán.

 Ing. Igor Chlebík
konateľ SKonline s.r.o.

 

Ak by ste mali akékoľvek pripomienky či návrhy k našim službám, mali ste chuť podeliť sa o dojmy z pobytu zabezpečeného pomocou SKonline, alebo nám len chcete napísať Váš názor na naše služby, budeme viac ako potešení, ak nám nápíšete na email nazory@skonline.sk . Vaše názory sú pre nás cenným zdrojom informácií a umožňujú nám prispôsobovať naše služby tak, aby vyhovovali Vašim požiadavkám.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa, prosím, neváhajte obrátiť na zamestnancov SKonline, ktorí Vám radi pomôžu, poradia a zodpovedajú všetky Vaše dotazy.